Глосарій

Глосарій

а, б, в, г, ґ, д, е, є, ж, з, и, і, ї, й, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ь, ю, я

Будівлі – споруди, що складаються з несучих та огороджувальних або сполучених (несучо-огороджувальних) конструкцій, які утворюють наземні або підземні приміщення, призначені для проживання або перебування людей, розміщення устаткування, тварин, рослин, а також предметів;

Будинок – різновид будівлі, яка призначена, як правило, для проживання та обслуговування людей;

Вартість – суспільне визнаний еквівалент цінності об’єкта оцінки, виражений у грошовій формі. Під час оцінки визначається певний вид вартості об’єкта оцінки як ймовірна сума грошей, яка може бути отримана за об’єкт оцінки (за яку може бути здійснений обмін об’єкта оцінки) на дату оцінки (Методика експертної грошової оцінки земельних ділянок, затверджена постановою КМУ від 11 жовтня 2002 р. N 1531);

Генеральна схема планування території України – містобудівна документація, яка визначає концептуальні вирішення планування та використання території України;

Генеральний план населеного пункту – містобудівна документація, яка визначає принципові вирішення розвитку, планування, забудови та іншого використання території населеного пункту;

Географічна інформаційна система (ГІС) – програмно-технічний комплекс для збору, аналізу та обробки просторово-координованої інформації;

Грошова оцінка – капіталізований рентний доход із земельної ділянки (Закон України “Про плату за землю”);

Детальний план території – містобудівна документація, яка розробляється для окремих районів, мікрорайонів, кварталів та районів реконструкції існуючої забудови населених пунктів;

Експертна грошова оцінка земельних ділянок – результат визначення вартості земельної ділянки та пов’язаних з нею прав оцінювачем (експертом з питань оцінки земельної ділянки) із застосуванням сукупності підходів, методів та оціночних процедур, що забезпечують збір та аналіз даних, проведення розрахунків і оформлення результатів у вигляді звіту (Закон України “Про оцінку земель”);

Замовник – фізична або юридична особа,  яка має намір щодо забудови території  (однієї  чи  декількох  земельних  ділянок)  і подала в установленому законодавством порядку відповідну заяву;

Земельна ділянка – частина земної поверхні з установленими межами, певним місцем розташування, з визначеними щодо неї правами (Закон України “Про оцінку земель”);

Землі житлової та громадської забудови – земельні ділянки в межах населених пунктів, які використовуються для розміщення житлової забудови, громадських будівель і споруд, інших об’єктів загального користування (Закон України “Про плату за землю”);

Землі сільськогосподарського призначення – землі, надані для виробництва сільськогосподарської продукції, здійснення сільськогосподарської науково-дослідної та навчальної діяльності, розміщення відповідної виробничої інфраструктури або призначені для цих цілей (Закон України “Про плату за землю”);

Інженерно-транспортна інфраструктура – комплекс інженерних, транспортних споруд і комунікацій;

Капітальний ремонт – сукупність робіт, які передбачають втручання у несучі конструктивні системи при заміні або відновленні конструкцій, інженерних систем та обладнання введених в експлуатацію в установленому порядку об’єктів будівництва без зміни їх функціонального призначення та зовнішніх геометричних розмірів у зв’язку з їх фізичною зношеністю та руйнуванням, поліпшення експлуатаційних показників, а також благоустрій території. Капітальний ремонт передбачає призупинення на час виконання робіт експлуатації об’єкта в цілому або його частин (за умови їх автономності);

Комплекс (будова) – сукупність будинків, будівель, споруд будь-якого призначення, лінійних об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури, об’єднаних цільовим призначенням, зведення яких здійснюється, як правило, за єдиною проектною документацією;

Лінії регулювання забудови – визначені в містобудівній документації межі розташування будинків і споруд відносно червоних ліній, меж окремих земельних ділянок, природних меж та інших територій.

Лінійний об’єкт інженерно-транспортної інфраструктури – Наземні, надземні або підземні лінійні об’єкти для пересування людей, транспортних засобів, вантажів, переміщення рідких та газоподібних продуктів, передачі електроенергії тощо;

Містобудівна документація – затверджені текстові і графічні матеріали, якими регулюється планування, забудова та інше використання територій;

Нове будівництво – будівництво будинків, будівель, споруд, їх комплексів, що здійснюється з метою створення об’єктів виробничого і невиробничого призначення, а також лінійних об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури;

Нормативна грошова оцінка земельних ділянок – капіталізований рентний дохід із земельної ділянки, визначений за встановленими і затвердженими нормативами (Закон України “Про оцінку земель”);

Об’єкт будівництва – будинки, будівлі, споруди будь-якого призначення, їх комплекси, лінійні об’єкти інженерно-транспортної інфраструктури;

Об’єкт виробничого призначення – об’єкт сфери матеріального виробництва (промисловість, сільське господарство, транспорт та зв’язок тощо);

Об’єкт невиробничого призначення – об’єкт житлового та комунального господарства, закладів охорони здоров’я, фізкультури, соціального забезпечення, освіти, культури, мистецтва, науково-дослідних та інших організацій, пов’язаних з розвитком науки, а також пам’ятників і монументів тощо;

Об’єкти планування – територія України, території адміністративно-територіальних одиниць або їх частини чи окремі земельні ділянки;

Планування територій – процес регулювання використання територій, який полягає у створенні та впровадженні містобудівної документації, ухваленні та реалізації відповідних рішень;

Передпроектні роботи – роботи, які можуть виконуватись до початку процесу проектування для визначення принципових об’ємно-просторових та містобудівних рішень:

  • розроблення попередніх концептуальних архітектурних пропозицій (форескізи);
  • розроблення пропозицій щодо розміщення об’єктів будівництва на земельних ділянках (обґрунтування місця розміщення, необхідної території та умов будівництва);
  • опрацювання технологічної та інженерної характеристик об’єкта;
  • складання завдання на інженерні вишукування;
  • обміри та обстеження будівель, які підлягають реконструкції, капітальному ремонту або технічному переоснащенню;

Приміська зона – територія,  що забезпечує просторовий та соціально-економічний розвиток міста;

Проектна документація – Затверджені текстові та графічні матеріали, якими визначаються містобудівні, об’ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні, технологічні рішення, а також кошториси об’єктів будівництва;

Проект (проектні рішення) повторного використання – Документація на об’єкт або його частину, що використовується повторно при проектуванні іншого об’єкта будівництва, що затверджена і, у разі необхідності, має звіт експертизи щодо її відповідності вимогам будівельних норм, стандартів та правил;

Проектні роботи – роботи, які пов’язані зі створенням проектної документації на будівництво;

План   зонування території (зонінг) –   містобудівна документація,   що   визначає   умови  та  обмеження  використання території для містобудівних потреб у межах визначених зон

Проект забудови територій – документація, що поєднує властивості містобудівної та проектної документації, яка розробляється для будівництва комплексів будинків і споруд;

Проектна документація – затверджені текстові та графічні матеріали, якими визначаються містобудівні, об’ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні, технологічні вирішення, а також кошториси об’єктів будівництва;

Пусковий комплекс – визначена проектною документацією сукупність об’єктів будівництва будь-якого призначення (або їх частин), що є складовою комплексу (будови) або його (її) черги, введення яких в експлуатацію забезпечує випуск продукції або надання послуг на об’єктах підсобного і обслуговуючого призначення, безпечну експлуатацію та їх самостійне функціонування;

Регіональні правила забудови – нормативно-правовий акт, яким встановлюється загальний для територій і населених пунктів області, Автономної Республіки Крим (крім міст Києва та Севастополя, міст республіканського значення Автономної Республіки Крим, міст обласного значення) порядок планування, забудови та іншого використання територій і окремих земельних ділянок;

Реконструкція – перебудова введених в експлуатацію в установленому порядку об’єктів будівництва, яка передбачає удосконалення виробництва, підвищення його техніко-економічного рівня та якості продукції, що виготовляється, поліпшення умов експлуатації та проживання, якості послуг, зміну основних техніко-економічних показників (кількість продукції, потужність, функціональне призначення, геометричні розміри тощо). Реконструкція передбачає збереження елементів несучих і огороджувальних конструкцій та призупинення на час виконання робіт експлуатації об’єкта в цілому або його частин (за умови їх автономності);

Споруди – будівельні системи, пов’язані з землею, які створені з будівельних матеріалів, напівфабрикатів, устаткування та обладнання в результаті виконання різних будівельних робіт;

Cтавка податку – законодавчо визначений річний розмір плати за одиницю площі оподатковуваної земельної ділянки (Закон України “Про плату за землю”);

Схема планування території – містобудівна документація, яка визначає принципові вирішення планування, забудови та іншого використання відповідних територій адміністративно-територіальних одиниць, їх окремих частин;

Схеми  планування  території  на  регіональному  рівні – планувальна документація, яка розробляється у розвиток Генеральної схеми  планування  території  України  та  визначає принципові  вирішення розвитку, планування, забудови, використання територій  адміністративно-територіальних  одиниць  та  їх окремих частин;

Територія  –  частина  земної   поверхні   з   повітряним простором  та  розташованими  під  нею  надрами у визначених межах (кордонах),  що  має  певне географічне положення, природні та створені в результаті діяльності людей умови і ресурси;

Технічне переоснащення – комплекс заходів щодо підвищення експлуатаційних властивостей об’єктів невиробничого призначення, техніко-економічного рівня виробництв, цехів та дільниць на основі впровадження передової техніки та технології, механізації і автоматизації виробництва, модернізації та заміни застарілого і фізично зношеного устаткування новим, більш продуктивним;

Ціна земельної ділянки – фактична сума грошей, сплачена за перехід прав на земельну ділянку або на подібну до неї земельну ділянку від продавця до покупця (Закон України “Про оцінку земель”);

Червоні лінії – визначені в містобудівній документації відносно пунктів геодезичної мережі межі існуючих та запроектованих вулиць, доріг, майданів, які відмежовують території мікрорайонів, кварталів та території іншого призначення;

Черга будівництва – визначена проектною документацією сукупність об’єктів будівництва, що входять до складу комплексу (будови), введення в дію яких частково забезпечує випуск продукції або надання послуг, їх безпечну експлуатацію та самостійне функціонування. Черга будівництва може поділятися на пускові комплекси;